SINGAPORE, Sept. 19, 2023 – Sinabi ngayong araw ng Fat Projects Acquisition Corp (NASDAQ: FATPU, FATP, FATPW) (“FATP”), isang special purpose acquisition company, na noong Setyembre 14, 2023, inilagay ng Kompanya sa kanyang trust account ang kabuuang $24,279.65 na kumakatawan sa $0.05 kada bahagi para sa bawat isa sa kanyang 485,593 na outstanding publicly held Class A ordinary shares. Pinapayagan ng deposito ang Kompanya na pahabain ang panahon ng oras na mayroon itong maisagawa ang kanyang unang kombinasyon ng negosyo sa pamamagitan ng isang buwan mula Setyembre 15, 2023 hanggang Oktubre 15, 2023 (ang “Extension”). Ang Extension ay ang ikaanim sa hanggang siyam na isang buwan na mga extension na pinapayagan sa ilalim ng mga namamahala na dokumento ng Kompanya. Nagmula ang mga pondo mula sa working capital ng Kompanya na nalikom mula sa mga pautang na walang interes mula sa mga afilyado ng Sponsor ng Kompanya, mga direktor o opisyal.

Nagbibigay ang Extension ng karagdagang oras sa Kompanya upang kumpletuhin ang kanyang unang kombinasyon ng negosyo (ang “Business Combination”) sa Avanseus Holdings Pte. Ltd., isang pribadong kompanya sa Singapore na limitado ng mga aksyon (“Avanseus”). Gaya ng nauna nang iniulat, pumasok ang FATP at Avanseus sa isang Kasunduan sa Pagsasama ng Negosyo na may petsa Agosto 26, 2022, gaya ng binago ng Unang Pagbabago sa Kasunduan sa Pagsasama ng Negosyo na may petsa Oktubre 3, 2022, ang Ikalawang Pagbabago sa Kasunduan sa Pagsasama ng Negosyo na may petsa Pebrero 14, 2023 at ang Ikatlong Pagbabago sa Kasunduan sa Pagsasama ng Negosyo na may petsa Hulyo 14, 2023 (sama-sama, ang “Business Combination Agreement”), na nagbibigay ng isang serye ng mga transaksyon, kung saan, bukod sa iba pa, palitan ng mga aksyonaryo ng Avanseus ang lahat ng kanilang mga outstanding na aksyon ng Avanseus bilang konsiderasyon para sa bagong inilabas na mga Class A Ordinary Share ng FATP (ang “Share Exchange”), alinsunod sa mga kondisyon na nakasaad sa Business Combination Agreement, na may Avanseus samakatuwid na naging ganap na pagmamay-ari ng subsidiary ng FATP (ang Share Exchange at ang iba pang mga transaksyon na pinag-isipan sa ilalim ng Business Combination Agreement, magkasama, ang “Business Combination” o ang “Proposed Transaction”). Kaugnay ng Business Combination, babaguhin ng FATP ang kanyang korporatibong pangalan sa “Avanseus Holdings Corporation” (“New Avanseus”).

Karagdagang Impormasyon at Kung Saan Ito Makikita

Hindi naglalaman ang press release na ito ng lahat ng impormasyong dapat isaalang-alang tungkol sa Business Combination at hindi inilaan upang maging basehan ng anumang desisyon sa pamumuhunan o anumang iba pang desisyon kaugnay ng Business Combination. Nag-file ng Amendment No. 4 sa Registration Statement sa Form S-4 (numero ng file ng komisyon 333-267741) ang FATP sa SEC noong Mayo 11, 2023 (ang “Registration Statement”) kaugnay ng Business Combination na naglalaman ng proxy statement ng FATP at prospectus ng FATP. Hindi pa idinedeklara ng SEC na epektibo ang Registration Statement. Kapag available, ipapadala ang pinal na proxy statement/prospectus at iba pang nauugnay na materyales sa lahat ng mga aksyonaryo ng FATP bilang isang naitalagang petsa para sa pagboto sa Business Combination. Pinapayuhan ang mga aksyonaryo ng FATP at iba pang interesadong mga tao na basahin ang paunang proxy statement/prospectus at ang mga pagbabago nito sa Registration Statement at, kapag available, ang pinal na proxy statement/prospectus at mga dokumentong isinama sa pamamagitan ng sanggunian dito na na-file kaugnay ng Business Combination, dahil naglalaman ang mga ito ng mahalagang impormasyon tungkol sa Avanseus, FATP at ang Business Combination. Ipa-file din ng FATP ang iba pang mga dokumento tungkol sa Business Combination sa SEC. Pagkatapos maisaayos ang Form S-4 ng SEC, balak ng FATP na ipadala sa koreo ang pinal na proxy statement/prospectus at proxy card sa bawat aksyonaryo na may karapatang bumoto sa pagpupulong na may kaugnayan sa pag-apruba ng business combination at iba pang mga panukala na nakasaad sa proxy statement/prospectus. Bago gumawa ng anumang desisyon sa pagboto, hinihikayat ang mga investor at may-hawak ng securities ng FATP na mabuting basahin ang Registration Statement, ang pinal na proxy statement/prospectus at lahat ng iba pang nauugnay na dokumentong na-file o na-file sa SEC kaugnay ng Business Combination habang nagiging available dahil naglalaman ito ng mahalagang impormasyon tungkol sa FATP, Avanseus at ang Business Combination.

Makakakuha ang mga investor at may-hawak ng securities ng libreng mga kopya ng Registration Statement at lahat ng iba pang nauugnay na dokumentong na-file o na-file ng FATP sa SEC sa pamamagitan ng website na pinapanatili ng SEC sa www.sec.gov. Bukod pa rito, maaaring makuha nang libre ang mga dokumentong na-file ng FATP mula sa website ng FATP sa https://fatprojectscorp.com/investor-relations/ o sa pamamagitan ng nakasulat na kahilingan sa FATP sa Fat Projects Acquisition Corp, 27 Bukit Manis Road, Singapore 099892.

Mga Kalahok sa Pag-aalok

Maaaring ituring na mga kalahok sa pag-aalok ng mga proxy mula sa mga aksyonaryo ng FATP ang FATP at Avanseus at ang kanilang mga kaukulang direktor at opisyal kaugnay ng Business Combination. Matatagpuan ang impormasyon tungkol sa mga direktor at executive officer ng FATP at ang kanilang pagmamay-ari ng mga securities ng FATP sa mga filing ng FATP sa SEC, kabilang ang Annual Report sa Form 10-K ng FATP para sa fiscal year na nagtatapos noong Disyembre 31, 2022, na na-file sa SEC noong Marso 13, 2023 at Quarterly Report sa Form 10-Q ng FATP para sa fiscal quarter na nagtatapos noong Marso 31, 2023 na na-file noong Mayo 22, 2023. Sa lawak na nagbago ang mga pagmamay-ari ng mga securities ng FATP ng mga taong ito mula sa mga halaga na inilahad sa Annual Report sa Form 10-K ng FATP, naipakita ang mga pagbabagong ito o ipapakita sa mga Pahayag ng Pagbabago sa Pagmamay-ari sa Form 4 na na-file sa SEC. Maaaring makuha ang karagdagang impormasyon tungkol sa mga pangalan at interes sa Business Combination ng mga kaukulang direktor at opisyal ng FATP at Avanseus at iba pang mga taong maaaring ituring na mga kalahok sa Business Combination sa pamamagitan ng pagbabasa ng proxy statement/prospectus na nilalaman ng Registration Statement tungkol sa Business Combination at ang pinal na proxy statement/prospectus kapag ito ay magiging available. Maaari mong makuha ang mga libreng kopya ng mga dokumentong ito gaya ng nabanggit sa nakaraang talata.

Mga Pahayag na Tumutukoy sa Hinaharap

Naglalaman ang press release na ito ng ilang mga pahayag na tumutukoy sa hinaharap sa loob ng kahulugan ng mga pederal na batas ng securities kaugnay ng Business Combination sa pagitan ng FATP at Avanseus, kabilang ang mga pahayag tungkol sa mga benepisyo ng Business Combination, ang inaasahang oras ng pagkumpleto ng Business Combination, ang mga serbisyo na inaalok ng Avanseus at ang mga merkado kung saan ito gumagana, ang inaasahang kabuuang addressable market para sa mga serbisyo na inaalok ng Avanseus, ang kakayahan ng net proceeds ng Business Combination na pondohan ang mga operasyon at plano sa negosyo ng Avanseus at mga proyekto sa hinaharap ng Avanseus. Ang mga pahayag na ito sa pangkalahatan ay nakilala sa pamamagitan ng mga salita tulad ng “maniwala,” “proyekto,” “inaasahan,” “tantiya,” “layunin,” “estrategiya,” “hinaharap,” “pagkakataon,” “plano,” “maaaring,” “dapat,” “magiging” at mga katulad na salita. Ang mga pahayag na tumutukoy sa hinaharap ay mga hula, proyeksyon at iba pang mga pahayag tungkol sa mga pangyayaring sa hinaharap na batay sa kasalukuyang mga inaasahan at palagay at, bilang resulta, ay napapailalim sa mga panganib at hindi tiyak – mga pangyayari sa hinaharap na maaaring magkaiba nang malaki sa mga pahayag na tumutukoy sa hinaharap sa dokumentong ito, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa: (i) ang panganib na ang Business Combination ay hindi maaaring makumpleto sa tamang oras o kahit kailanman; (ii) ang panganib na ang Business Combination ay hindi maaaring makumpleto ng FATP bago ang huling araw para sa business combination at ang posibleng pagkabigo na makakuha ng extension kung hiniling ng FATP; (iii) ang pagkabigo na matugunan ang mga kondisyon para sa pagkonsumo ng Business Combination, kabilang ang pag-apruba ng Business Combination Agreement ng mga aksyonaryo ng FATP, ang pagkakaroon ng minimum na halaga ng trust account pagkatapos ng mga redemptions ng mga publikong aksyonaryo ng FATP, ang pagkakaroon ng minimum na cash sa closing requirement at pagtanggap ng ilang mga pahintulot at regulasyon ng pamahalaan; (iv) ang pagkabigo ng FATP na makakuha ng Post-Closing Financing gaya ng tinukoy sa Registration Statement, (v) ang kakulangan ng third-party valuation sa pagtukoy kung dapat ituloy ang Business Combination; (vi) ang pangyayari ng anumang kaganapan, pagbabago o iba pang pangyayari na maaaring magresulta sa pagwawakas ng Business Combination Agreement