BEIJING, Setyembre 04, 2023 – Inanunsyo ngayon ng Fang Holdings Limited (OTC: SFUNY) (“Fang” o ang “Kompanya”), isang nangungunang real estate internet portal sa Tsina, na natanggap ng kanyang board ng mga direktor (ang “Board”) ang isang paunang hindi pangunahing panukalang sulat (ang “Panukalang Sulat”), petsa Setyembre 4, 2023, mula kay G. Jiangong Dai (“G. Dai” o ang “Nagpanukalang Mamimili”), na nagsusulong na bilhin ang lahat ng outstanding na Class A ordinaryong mga share (ang “Class A Shares”) at Class B ordinaryong mga share (ang “Class B Shares”) (kolektibong, ang “Mga Share”) ng Kompanya, kabilang ang Class A Shares na kumakatawan ng American depositary shares (ang “ADSs”, bawat Class A ordinaryong share na kumakatawan ng sampung ADSs), na hindi kasalukuyang pagmamay-ari ng Nagpanukalang Mamimili sa isang “going-private” na transaksyon sa isang iminungkahing halaga ng pagbili na US$0.619 kada Class A Share o US$6.19 kada ADS sa cash.

Ayon sa Panukalang Sulat, ang US$6.19 kada ADS na presyo ay kumakatawan ng premium na humigit-kumulang 210% sa closing price ng mga ADS noong Setyembre 1, 2023 at isang premium na humigit-kumulang 25% sa volume-weighted average closing price ng mga ADS sa huling 30 araw ng pangangalakal bago ang petsa na suspendido ng NYSE ang pangangalakal sa mga ADS ng kompanya.

Ayon sa Panukalang Sulat, layon ng Nagpanukalang Mamimili na pondohan ang iminungkahing pag-acquire gamit ang cash sa kamay. Isang kopya ng Panukalang Sulat ay nakalakip bilang Annex A.

Layon ng Board na bumuo ng isang espesyal na komite ng mga independiyente at walang interes na mga direktor upang isaalang-alang ang iminungkahing transaksyon at gumawa ng rekomendasyon sa Board. Inaasahan ng Board na pipiliin ng espesyal na komite ang mga independiyenteng legal at pinansyal na tagapayo upang tulungan ito sa pagsusuri nito sa iminungkahing transaksyon.

Pinapaalala ng Board sa mga stockholder ng Kompanya at iba pang nag-iisip na magkalakal ng mga securities ng Kompanya na kaka-tanggap lamang ng Board ng Panukalang Sulat at hindi pa nito nabibigyan ng pagkakataon na masusing suriin at tantiyaan ang panukala o gumawa ng anumang desisyon tungkol sa tugon ng Kompanya sa panukala. Walang katiyakan na gagawa ng anumang pinal na alok, na mapipirmahan ang anumang kasunduan, o na aaprubahan o maisasakatuparan ang transaksyong ito o anumang iba pang transaksyon. Hindi sumasang-ayon ang Kompanya sa anumang obligasyon na magbigay ng anumang update tungkol dito o sa anumang ibang transaksyon, maliban kung kinakailangan sa ilalim ng naaangkop na batas.

Tungkol sa Fang

Pinapatakbo ng Fang ang isang nangungunang real estate internet portal sa Tsina sa bilang ng mga page view at mga bisita sa kanyang mga website. Sa pamamagitan ng kanyang mga website, nagbibigay ang Fang ng pangunahing marketing, listing, lead generation at mga pinansyal na serbisyo para sa mabilis na lumalaking real estate at home furnishing at improvement sectors ng Tsina. Ang kanyang user-friendly na mga website ay sumusuporta sa mga aktibong online na komunidad at network ng mga gumagamit na naghahanap ng impormasyon, at mga value-added na serbisyo, para sa real estate at home furnishing at improvement sectors sa Tsina. Kasalukuyang pinapanatili ng Fang ang humigit-kumulang 70 opisina upang tumutok sa mga lokal na pangangailangan ng merkado at naglalaman ang kanyang website at database ng real estate na may kaugnayan sa nilalaman na sumasaklaw sa 658 na lungsod sa Tsina. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Fang, mangyaring bisitahin ang http://ir.fang.com.

Mga Pahayag ng Ligtas na Harbor

Naglalaman ang press release na ito ng mga pahayag na tumitingin sa hinaharap sa loob ng kahulugan ng Seksyon 27A ng Securities Act ng 1933, na binago, at Seksyon 21E ng Securities Exchange Act ng 1934, na binago. Ginawa ang gayong mga pahayag na tumitingin sa hinaharap sa ilalim ng mga probisyon ng “ligtas na harbor” ng U.S. Private Securities Litigation Reform Act ng 1995. Maliban sa mga pahayag ng mga katotohanang pangkasaysayan sa anunsyong ito, lahat ng pahayag ay mga pahayag na tumitingin sa hinaharap. Kinakailangan ng mga pahayag na tumitingin sa hinaharap ang mga kaugnay na mahahalagang salik. Pinapaalala namin sa iyo na maaaring magresulta ng malaking pagkakaiba sa mga aktuwal na resulta ang ilang mahahalagang salik kumpara sa mga nilalaman sa anumang pahayag na tumitingin sa hinaharap. Walang katiyakan na gagawa ang Kompanya ng anumang pinal na alok sa CIH, na mapipirmahan ang anumang pinal na kasunduan kaugnay sa panukala ng Kompanya sa pagitan ng Kompanya at CIH, o na aaprubahan o maisasakatuparan ang isang transaksyon batay sa panukala ng Kompanya o anumang katulad na transaksyon.

Annex A

Setyembre 4, 2023

Lupon ng mga Direktor (ang “Board”)
Fang Holdings Limited
Tower A, No. 20 Guogongzhuang Middle Street
Fengtai District, Beijing 100070
Republika ng Tsina

Mahal na mga Miyembro ng Board:

Ako, si Jiangong Dai, Tagapangulo ng Kompanya, ay nagagalak na isumite ang paunang hindi pangunahing panukalang ito upang bilhin ang lahat ng outstanding na Class A ordinaryong mga share (ang “Class A Shares”) at Class B ordinaryong mga share (ang “Class B Shares”, kasama ang Class A Shares, ang “Mga Share”) ng Fang Holdings Limited (ang “Kompanya”), kabilang ang Class A Shares na kinakatawan ng American depositary shares (“ADSs”, bawat Class A ordinaryong share na kumakatawan ng sampung ADSs), na hindi kasalukuyang pagmamay-ari ko sa isang going-private na transaksyon sa isang halaga ng pagbili na US$0.619 kada Class A Share o US$6.19 kada ADS.

Kumakatawan ang iminungkahing halaga ng pagbili ng premium na humigit-kumulang 210% sa closing price ng ADS noong Setyembre 1, 2023, ang huling araw ng pangangalakal bago ang petsa dito at isang premium na humigit-kumulang 25% sa volume-weighted average closing price ng mga ADS sa huling 30 araw ng pangangalakal bago ang petsa na suspendido ng NYSE ang pangangalakal sa mga ADS ng kompanya.

Sang-ayon ako na dapat magtalaga ang board ng mga direktor ng Kompanya ng isang espesyal na komite ng mga independiyente at walang interes na mga direktor upang isaalang-alang ang aking iminungkahing transaksyon at gumawa ng rekomendasyon sa Board. Sang-ayon din ako na dapat pumili ang espesyal na komite ng sarili nitong mga independiyenteng legal at pinansyal na tagapayo upang tulungan ito sa pagsusuri sa aming iminungkahing transaksyon. Hindi ako magpapatuloy sa transaksyon maliban kung aaprubahan ito ng gayong espesyal na komite.

Kasalukuyang layon ko na matapos ang iminungkahing transaksyon, ipagpapatuloy ang negosyo ng Kompanya sa paraang pangkalahatang naaayon sa kasalukuyang mga operasyon nito.

Dahil sa aking kaalaman tungkol sa Kompanya, handa akong kumpletuhin ang transaksyon sa isang mabilis na paraan at agad na pumasok sa mga talakayan tungkol sa isang kasunduan sa pagsasanib kasama ang espesyal na komite at ang mga tagapayo nito na nagbibigay ng pag-acquire ng natitirang Mga Share. Inaasahan kong magkakaloob ang kasunduan sa pagsasanib ng mga representasyon, garantiya, mga kasunduan at kondisyon na karaniwan, kustomaryo at angkop para sa mga transaksyong ito. Layon kong pondohan ang iminungkahing transaksyon gamit ang cash sa kamay. Samakatuwid, hindi mapapailalim ang panukala sa anumang kawalan ng katiyakan o pagkaantala kaugnay sa anumang utang na financing, at hindi mapapailalim ang iminungkahing transaksyon sa isang kondisyon sa financing.

Dahil sa aking mga obligasyon sa ilalim ng mga batas ng securities, layon kong isumite nang maagap ang isang Schedule 13D amendment sa Securities and Exchange Commission upang isiwalat ang panukalang ito.

Gayunpaman, sigurado akong sasang-ayon ka sa akin na nasa interes nating lahat na siguruhin na magpatuloy tayo sa isang mahigpit na kumpidensyal na paraan, maliban kung kinakailangan ng batas, hanggang makapagpirma tayo ng isang pinal na kasunduan sa pagsasanib kaugnay sa iminungkahing transaksyon o pinagpalagay na walang kabuluhan ang ating mga talakayan.

Kumakatawan lamang ang sulat na ito sa isang paunang indikasyon ng aking interes at hindi ito bumubuo ng anumang nakabinding pangako kaugnay sa mga iminungkahing transaksyon sa sulat na ito o anumang ibang transaksyon. Walang kasunduan, ayos o pagkakaunawa sa pagitan ko at ng Kompanya kaugnay sa anumang iminungkahing transaksyon ang malilikha hanggang sa oras na maisagawa at maibigay ng aking sarili at ng Kompanya at lahat ng iba pang angkop na partido ang pinal na dokumentasyon.

Naniniwala ako na kumakatawan ang aking panukala sa isang kaakit-akit na pagkakataon para sa mga stockholder ng Kompanya na makatanggap ng isang malaking premium sa kasalukuyan at kamakailang mga presyo ng mga ADS. Tinatanggap ko ang pagkakataon na makipagpulong sa espesyal na komite at/o sa mga tagapayo nito upang talakayin ang aking panukala.

Kung mayroon kayong anumang katanungan tungkol sa panukalang ito, mangyaring huwag mag-atubiling makipag-ugnay sa akin. Naghihintay ako sa inyong balita.

[sumusunod ang pahina ng mga lagda]

Lubos na inyong,

/s/ Jiangong Dai

Pangalan: Jiangong Dai

CONTACT: Para sa mga tanong ng investor at media, mangyaring makipag-ugnay sa:

Fang Investor Relations

Email: ir@fang.com